Palvelu

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta korvaavat ympäristölupamenettelyn vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen osalta. Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 Megawatin energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista.

Ehdot ja kriteerit

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Toimintaohje

Tee rekisteröinti-ilmoitus ympäristöhallinnon verkkosivuilta saatavilla lomakkeilla. Toimita Ilmoitus Ylä-Savon ympäristönsuojeluun. Ympäristönsuojelutarkastaja käsittelee ilmoituksen. Ilmoituksen käsittelystä peritään vahvistetun taksan mukainen maksu.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Ympäristöön vaikuttavien toimintojen harjoittajilla on velvollisuus rekisteröidä toimintansa ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Toiminnan voi aloittaa, kun kunnan ympäristöviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 30 tai 60 päivää. Määräaika riippuu toimialasta.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat muun muassa energian tuottaminen alle 50 megawatin energiantuotantolaitoksissa, nestemäisten polttoaineiden jakelu ja asfaltin valmistaminen. Rekisteröintivelvoite koskee myös kemiallisia pesuloita ja toimintoja, jotka käyttävät orgaanisia liuottimia, sekä betoniasemia ja betonituotetehtaita. Rekisteröinnin yhteydessä viranomainen varmistaa, että toiminnan harjoittaja noudattaa toiminnassaan asianmukaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia.

Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120846

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200314

Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja - laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista

https://finlex.fi/fi/laki/smur/2017/20171065

Ympäristönsuojelulaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Valtioneuvoston asetus kiinteän betoniaseman ja betonituotetehtaan ympäristönsuojeluvaatimuksista

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180858

Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta

https://finlex.fi/fi/laki/smur/2015/20150064