Palvelu

Maa-ainesten kotitarveotosta ilmoittaminen

Tee kotitarveotosta ilmoitus Ylä-Savon ympäristölautakunnalle, jos aiot ottaa aineksia yli 500 kuutiota. Maa-aineslain mukaista lupaa ei tarvita rakentamisen yhteydessä irrotettujen ainesten ottamiseen, kun se perustuu muuhun viranomaisen antamaan lupaan tai hyväksymään suunnitelmaan.

Kotitarveottoa voi harjoittaa yksityishenkilöiden lisäksi mm. maatalousyhtymät ja asunto-osakeyhtiöt, mutta esimerkiksi metsäteollisuusyritysten ainesten ottoa omien teidensä kunnossapitoon ei voida pitää tavanomaisena kotitarvekäyttönä.

Toimintaohje

Hae maa-aineslupaa kunnan ympäristöviranomaiselta kirjallisesti hakemuslomakkeella. Lomakkeen lisäksi ottotoiminnasta on laadittava ottamissuunnitelma.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottaminen omaan tavanomaiseen kotitarvekäyttöön, kuten rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon, ei edellytä maa-aineslupaa.

Jos maa-ainesta on otettu tai sitä aiotaan ottaa yli 500 kuutiota, siitä on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kotitarveottamisessa maa-aineksia otetaan omalta maalta, yhteisalueelta tai maanottorasitteeseen perustuen toisen maalta.

Maa-ainesten kotitarveottamiselle ja -käytölle ei ole määritetty yksiselitteisiä määriä, vaan käyttötarkoitus ratkaisee sen, onko kyseessä kotitarveotto. Otettuja maa-aineksia ei saa myydä.

Maa-aineslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810555