Palvelu

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Tee koeluonteista toimintaa koskeva ilmoitus Ylä-Savon ympäristönsuojeluun. Ilmoituksen käsittelystä peritään hyväksytyn taksan mukainen maksu.

Ehdot ja kriteerit

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Ilmoituksen käsittelystä peritään hyväksyn taksan mukainen maksu.

Määräaika

Anna ilmoitus 30 vrk ennen toiminnan aloittamista.

Voimassaoloaika

Ilmoituksen voimassaoloaika määritellään päätöksessä.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Yritys tai muu toimija, joka harjoittaa koeluonteista toimintaa, on velvollinen ilmoittamaan asiasta viimeistään 30 päivää ennen sen aloittamista. Ilmoitus tulee tehdä sille viranomaiselle, joka myös myöntää toimintaan liittyvät luvat. Koeluonteinen toiminta liittyy usein ympäristösuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun. Se voi olla esimerkiksi uusien korvaavien kemikaalien käyttöä tai jätteiden hyödyntämistä raaka-aineena.

Ilmoituksessa pitää kertoa, mitä koeluonteinen toiminta on, kuinka kauan se kestää, mitä raaka-aineita on käytössä, millaisia päästöjä voi syntyä, mitä mittauskeinoja ne vaativat ja mitkä ovat koetoiminnan vaikutukset ympäristöön. Ilmoittajan tulee kertoa myös suunnittelemistaan ympäristönsuojelutoimista.

Jos koetoiminnasta voi aiheutua vesistön pilaantumista tai naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta, toimintaan tulee hakea ympäristölupa.

Ympäristönsuojelulaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527