Palvelu

Maa-aineslupa ja ilmoitus

Maa-ainesten ottamiseen ja poiskuljettamiseen tarvittava lupa haetaan Ylä-Savon ympäristölautakunnalta. Hakemuslomakkeet löytyvät ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.

Ehdot ja kriteerit

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, elinkeinonharjoittajaa koskevat samat velvoitteet kuin Suomeen sijoittautunutta elinkeinonharjoittajaa.

Toimintaohje

Toimita maa-ainesten ottamiseen ja poiskuljettamiseen tarvittava lupahakemus ja ottamissuunnitelma Ylä-Savon ympäristönsuojelun vastuualueelle.

Maa-aineslupaviranomaisena toimii ympäristölautakunta. Luvan haltijan tulee tehdä vuosittain ilmoitus otetun aineksen määrästä ja laadusta.

Luvan käsittelystä peritään maksu hyväksytyn taksan mukaisesti.

Hae maa-ainesten ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi ja jalostettavaksi maa-aineslain mukaista lupaa. Hae lupaa kirjallisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

Liitä lupahakemukseen ottamissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot maa-ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta.

Maksullisuuden tiedot

????

Voimassaoloaika

Lupa on määräaikainen. Luvan voimassaoloaika määritellään päätöksessä.

Maa-aineslupa myönnetään määräajaksi, yleensä enintään kymmeneksi vuodeksi.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Maa-ainesten eli kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi, paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.

Mikäli maa-ainesten ottamiseen liittyy samalla toiminta-alueella samanaikaista kivenlouhintaa ja kivenmurskaamo, tarvitaan yleensä maa-ainesluvan lisäksi ympäristölupa. Voit hakea lupia yhdellä lupahakemuksella, jolloin hakemukset käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä.

Jos hankkeeseen liittyy maa-ainesluvan lisäksi muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää lupaviranomaiselta lupamenettelyjen yhteensovittamista, missä eri lupamenettelyjen käsittelyvaiheet yhdenaikaistetaan.

Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain ilmoitus otetusta maa-aineksen määrästä ja laadusta. Ilmoitus tehdään ensisijaisesti sähköisellä ilmoituslomakkeella.

Maa-aineslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810555

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190764