Palvelu

Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen

Ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaisee ympäristönsuojeluviranomainen kirjallisesta hakemuksesta tai valituksesta. Ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaisee Ylä-Savon ympäristölautakunta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Maksu perustuu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen hyväksymään taksaan.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaisee kunta. Erimielisyydet koskevat yleensä tilanteita, joissa kiinteistönomistaja haluaa tehdä ojan toisen alueelle tai johtaa vettä toisten ojiin.

Ojitusriidat kannattaa alistaa kunnan ratkaistaviksi ennen kuin ne pitkittyvät. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee myös sellaiset erimielisyydet, joissa kiinteistönomistaja on laiminlyönyt ojansa kunnossapidon ja näin aiheuttanut vahinkoa toisen kiinteistölle. Ratkaistavan riidan osapuolia voi olla kaksi tai useampia. Ratkaisun yhteydessä viranomainen voi määrätä korvauksia haittaa kärsineelle.

Haja-asutusalueella ojitusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan etupäässä vesilain perusteella, asemakaava-alueella pääsääntöisesti maankäyttö- ja rakennuslain nojalla.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990132

Vesilaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110587