Palvelu

Sonkajärven kunnan rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tavoitteena on, että rakennettavat rakennukset sekä elinympäristö ovat terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä. Rakennustoimintaa kunnassa valvoo teknisen lautakunnan alainen rakennusvalvontajaosto. Rakennusvalvontatoimisto suorittaa rakennusvalvontajaoston alaisena muiden viranomaisten kanssa yhteistyössä rakennuslaissa määrättyä rakentamisen neuvontaa ja valvontaa. Rakennusvalvonta palvelee kuntalaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajille tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.

Ennen rakentamisen aloittamista kannattaa varmistaa, että kaikki rakentamiseen liittyvät lupa-asiat ovat kunnossa. Lupamenettelyihin liittyvää neuvontaa saa rakennusvalvonnasta ja www.lupapiste.fi -palvelun kautta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Maankäyttö- ja rakennuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132