Palvelu

Purkamislupa ja -ilmoitus

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jossa on rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Jos purkamislupaa ei tarvita, on rakennuksen tai sen osan purkamisesta ilmoitettava kirjallisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia purkamisluvan hakemista. Purkamisluvan tarpeellisuus on aina varmistettava rakennusvalvonnasta.

Lisätietoja luvan myöntämisen edellytyksistä ja hakemisesta saa rakennusvalvonnasta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Maankäyttö- ja rakennuslaki

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132