Palvelu

Kunnan työllistämispalvelut

Työllisyyden hoidossa Sonkajärvellä haetaan uusia, ennakkoluulottomia toimintatapoja. Työllistämispalveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten työllistymistä sekä löytää yksilökohtaisia ratkaisuja työllistymisen edistämiseksi. Panostamalla nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen ja koulutukseen edistetään kuntalaisten ja erityisesti nuorten hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä.

Työllistämispalveluita toteutetaan määräaikaisena palkkatuettuna työnä, työkokeiluina sekä kuntouttavana työtoimintana. Työllistämispalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä eri hallintokuntien, yritysten, TE-toimiston, sosiaalitoimen sekä välityömarkkinatoimijoiden kanssa. Kunta osallistuu myös erilaisiin työllisyyshankkeisiin mm. ESR-työllisyyshankkeeseen, joka on nimeltään Yhteistyöllä työtä YTYÄ!

Nuorten kesätyöllistämistä tuetaan omalla määrärahalla, joka on mahdollistanut työllistämisavustuksen maksamisen sonkajärveläisen nuoren työllistävälle työnantajalle. Sonkajärvellä on käytössä myös harkinnanvarainen työllistämisen kuntalisä. Kunnanvaltuusto päättää vuosittain työllistämistukien ehdoista ja määrästä. Avustuksista, sen ehdoista ja tarvittavista hakulomakkeista tiedotetaan vuosittain kunnan Internet-sivujen ajankohtaista-osiossa. Työllistämisestä ja työpajatoiminnasta vastaa kunnan työllisyyskoordinaattori.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Toimintaohje

Lisätietoa kunnan työllisyyskoordinaattorilta

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120916

Nuorisolaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161285

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010189

Sosiaalihuoltolaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=sosiaalihuoltolaki