Tulostettava lomake

Ilmoitus tilapäisestä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Tällä lomakkeella ilmoitat melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toimenpiteestä tai tapahtumasta. Tällaisia ovat esimerkiksi rakentaminen tai yleisötilaisuus, jos melun tai tärinän voi olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä

  • ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta,
  • yksityishenkilön talouteen liittyvästä toiminnasta,
  • puolustusvoimien toiminnasta, eikä
  • toiminnasta, josta kunta on ympäristönsuojelumääräyksellä poistanut ilmoitusvelvollisuuden.

Täytä ilmoituslomake ja toimita se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään sille elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus), jonka toimialueella melu tai tärinä pääosin ilmenee. Tee ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista, jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta.

Lomakkeen toimitustiedot

Ilmoitus toimitetaan sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos hanke toteutetaan usean kunnan alueella, ilmoitus tehdään ELY-keskukselle.

Liitteet ja lisätietolinkit